Contents Menu

Správa bytov

TEZAR, s.r.o. zabezpečuje správu bytových domov a nebytových priestorov. Základným cieľom je zabezpečenie všetkých činností spojených so správou bytových domov tak, aby vlastníci v čo najmenšej miere vnímali povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti. Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy, mandátnej zmluvy a nájomnej zmluvy.

Základné činnosti správcu

 • údržba a opravy spoločných častí a zariadení domu
 • zostavovanie harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení a preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • zabezpečenie služieb:
  • dodávka tepla a TÚV
  • dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd (vodné-stočné)
  • odvádzanie vody z povrchového odtoku (dažďová voda)
  • osvetlenie spoločných častí a zariadení domu
  • prevádzkovanie výťahov
 • ďalšie plnenia, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú, napr. deratizácia, dezinsekcia a pod.
 • zabezpečenie ekonomických činností a služieb v podvojnom účtovníctve / vedenie účtov, pokladne, ročné vyúčtovanie služieb, faktúry, evidenčné listy pre výpočet úhrad za užívanie bytu, odvody – daňový úrad, sociálna poisťovňa, daňové priznania a pod.
 • sledovanie tvorby a čerpania fondu opráv
 • ďalšie úkony súvisiace s evidenciou pohľadávok spojených s užívaním bytov a ich súdnym a exekučným vymáhaním

Cenníky

Cenník 2022


Aktuálne informácie

Manuál pre domácnosti pri ochorení COVID-19 variant omikron »»

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti

TEZAR, s.r.o.

Thurzova 968/17

014 01 Bytča


Telefón: 041 / 552 31 31

E-mail: spravabytov@tezarbytca.sk

E-mail: teplo@tezarbytca.sk