Contents Menu

Legislatíva

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 190/2014 Z. z. (pdf), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z. (pdf), ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z.z. (pdf), ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2010 Z.z. (pdf), ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z.z. (pdf), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 358/2009 Z.z. (pdf), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 59/2008 Z.z. (pdf), ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z. (pdf), ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z.z. (pdf), ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov.


Aktuálne informácie

Manuál pre domácnosti pri ochorení COVID-19 variant omikron »»

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti

TEZAR, s.r.o.

Thurzova 968/17

014 01 Bytča


Telefón: 041 / 552 31 31

E-mail: spravabytov@tezarbytca.sk

E-mail: teplo@tezarbytca.sk