Contents Menu

Často kladené otázky

Kto stanovuje cenu tepla?

Cenu tepla stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe výrobcom predloženej kalkulácie tepla. Táto cena obsahuje len ekonomicky oprávnené náklady.

 

Čo tvorí cenu tepla?

Cena tepla pozostáva z troch základných zložiek:

  • Variabilná zložka ceny
    Variabilná zložka sa na konečnej cene tepla podieľa 65 až 70-timi percentami a vstupujú do nej všetky nevyhnutné energetické vstupy ako je palivo (zemný plyn, elektrická energia), technologická voda a pod., t.j. náklady na priamy materiál.
  • Fixná zložka ceny
    Fixná zložka zahŕňa v sebe náklady na odpisy, opravy a údržbu, náklady na rôzne zákonné povinnosti spojené s výrobou tepla, náklady na poistné, audit, služby, personálne náklady a aj kalkulovaný primeraný zisk spoločnosti v zmysle Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
  • DPH
    K variabilnej a fixnej zložke sa ešte pripočítava zákonná DPH vo výške 20%.

Variabilná zložka sa v priebehu roka fakturuje podľa skutočne odobratého množstva tepla a fixná zložka podľa objednaného množstva tepla.

 

Kto platí straty v rozvodoch?

V prípade mnohých dodávateľov tepla sú dnes ešte využívané zastaralé rozvody tepla s vysokými stratami. Odberatelia to potom vidia najmä v zime v podobe zelených pásov v zasnežených trávnikoch. Celkom logicky v nich vzniká pocit, že tieto straty potom platia oni vo vysokých cenách tepla. Cítia sa okradnutí a bezbranní. Platia odberatelia však tieto straty skutočne?

Odpoveď je jednoduchá. Platia z týchto strát len tú časť, ktorá je technicky odôvodniteľná a schválená oprávneným orgánom (energetická inšpekcia) ako oprávnená. Každý rozvod (tepla, ale aj vody, plynu, elektriny) vykazuje distribučné straty. Straty sú nevyhnutným sprievodným javom rozvodov. Ide však o to, aby odberateľ bol chránení a podieľal sa svojimi nákladmi len na tých stratách, ktoré sú nevyhnutné pre jeho dodávku tepla. Odberateľ musí byť chránený pred nákladmi vychádzajúcimi z neprimeraných strát.

Dodávateľ si teda do ceny tepla môže zahrnúť len straty do výšky, do akej ich oprávnená odborná inštitúcia (energetická inšpekcia) označí ako primerané. Všetky ostatné straty (tzv. nadnormatívne) nie sú zahrnuté v cene tepla a odberateľ ich neplatí.


Môže dodávateľ tepla dosahovať neprimeraný zisk na úkor odberateľov?

Mnoho odberateľov si myslí, že dodávatelia tepla dosahujú vysoké neprimerané zisky. Táto predstava vychádza z neustáleho rastu cien tepla v posledných rokoch. Ne je však pravdivá. Rast ceny tepla je zavinený rastom variabilných nákladov (najmä palív a zvlášť zemného plynu). Zisk dodávateľa tepla je regulovaný. Jeho výška sa za posledných 5 rokov zásadne nemenila. Naopak, výrazne klesá podiel zisku dodávateľa na celkovej cene tepla. Kým v roku 2005 dosahoval podiel zisku na cene tepla cca 5%, v roku 2008 to bolo menej ako 3%. Je to spôsobené práve rastom ceny tepla v dôsledku rastu paliva, pričom výška zisku v prepočte na kWh (alebo GJ) sa nemení.

Zisk dodávateľa je teda regulovanou položkou. Je stanovený Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a výrobca si nemôže stanoviť jeho ľubovoľnú výšku.

Rovnako výrobca nemôže do nákladov na výrobu tepla započítať nadštandardné pôžitky ako sú napríklad odmeny štatutárnym orgánom, dary, príspevky na rekreácie, rekondičné a ozdravné pobyty, sponzoring a podobne.


Aktuálne informácie

Manuál pre domácnosti pri ochorení COVID-19 variant omikron »»

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti

TEZAR, s.r.o.

Thurzova 968/17

014 01 Bytča


Telefón: 041 / 552 31 31

E-mail: spravabytov@tezarbytca.sk

E-mail: teplo@tezarbytca.sk